1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»;

Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι ζυγοί, πλάστιγγες ή γεφυροπλάστιγγες που υπόκεινται σε «νόμιμο» έλεγχο και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές οφείλουν: i. να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση ii. να έχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση και iii. να λειτουργούν εντός των κατά το νόμο προβλεπομένων ορίων σφάλματος.

2. Τί είναι αυτό που αναζητώ όταν επιλέγω όργανο ζύγισης για την επιχείρησή μου, έτσι ώστε να πραγματοποιώ μ’ αυτό εμπορικές συναλλαγές; 

Κατ’ αρχήν ελέγχω αν το ζυγιστικό όργανο έχει με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις εξής δύο επισημάνσεις: τη σήμανση και ταυτόχρονα τη μετρολογική σήμανση Η σήμανση CE εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά όσων προϊόντων πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας (π.χ. σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος) και αποτελεί βασικό δείκτη συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τη νομοθεσία. Τη σήμανση CE τοποθετούν στα προϊόντα τους οι κατασκευαστές. Τοποθετώντας τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, οι κατασκευαστές δηλώνουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/cemarking/about-ce-marking/index_el.htm Η μετρολογική σήμανση Μ είναι ένα τετράγωνο σήμα διαστάσεων τουλάχιστον 12,5 mm x 12,5 mm, πράσινου χρώματος, με ένα κεφαλαίο Μ μαύρου χρώματος στο κέντρο. Τοποθετείται ταυτόχρονα με τη σήμανση CE και εξασφαλίζει ότι το όργανο έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/23/ΕΚ για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης.(AΠΟ 01-01-2017 ΤΟ ΣΗΜΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  Μ17  ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ).

3. Μετά τις παραπάνω δύο επισημάνσεις, τί άλλο εξετάζω;

Εξετάζω την πινακίδα σήμανσης του οργάνου για το αν περιλαμβάνονται οι εξής απαραίτητες πληροφορίες: Μ Υπ. Ανάπτυξης – Γεν. Γραμ. Εμπορίου – Δ/νση Μετρολογίας – Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 2 ο αριθμός του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου ΕΚ, το σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή (μάρκα), η κατηγορία ακριβείας, μέσα σε ωοειδές πλαίσιο ή μεταξύ δυο οριζόντιων γραμμών συνδεόμενων με δύο ημικύκλια, η μέγιστη δυναμικότητα υπό τη μορφή Max …, η ελάχιστη δυναμικότητα υπό τη μορφή Min …, η υποδιαίρεση ελέγχου, υπό τη μορφή e = … (βήμα του ζυγού), τα δυο τελευταία ψηφία του έτους που τοποθετήθηκε την σήμανση CE, ο κωδικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που αξιολόγησε τη συμμόρφωση του οργάνου ο σειριακός αριθμός (serial number) ABCDEF S.A. CERTIF No: T 1234 MODEL: B1 SERIAL No: 056789 12 Max= 30 kg e= 10 g Min= 200 g T= -15 kg 0652 M OPERATING TEMPERATURE : -5 OC / 40 OC

4. Η σωστή επισήμανση του οργάνου είναι αρκετή;

Όχι, η σωστή επισήμανση και μόνο, δεν είναι αρκετή. Πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη τεκμηρίωση του οργάνου ζύγισης, δηλαδή να υπάρχουν τα Πιστοποιητικά/Δηλώσεις με τα αποία αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την καλή λειτουργία του οργάνου, που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Όταν κατά τον έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές διαπιστώνεται οτι δεν υπάρχει η τεκμηρίωση, στο χρήστη αλλά και στον κατασκευαστή/εισαγωγέα/διανομέα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα. Γι΄αυτό πάντα επιλέγω όργανα τα οποία συνοδεύονται από: i. Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ (EC Type Approval/Examination Certificate) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΜΑΡΚΑ), ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ III, ΤΥΠΟΣ- ΜΟΝΤΕΛΟ, ΚΛΑΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ (βήμα), ΑΠΟΒΑΡΟ, Υπ. Ανάπτυξης – Γεν. Γραμ. Εμπορίου – Δ/νση Μετρολογίας – Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 3 ii. Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή για την οδηγία 2009/23/ΕΚ ή την προγενέστερη 90/384/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Declaration of Conformity) iii. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity)

5. Υπάρχει άλλη επισήμανση του οργάνου ζύγισης εκτός από τα παραπάνω;

Όταν το όργανο ζύγισης έχει ελεγχθεί αρχικά (επαληθευτεί), από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου (κοινοποιημένος οργανισμός) προτού αυτό εκτεθεί προς πώληση, τότε η Δ/νση Μετρολογίας εκδίδει το παραπάνω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και ταυτόχρονα έχει τοποθετηθεί επί του οργάνου σήμα σε σχήμα ρόμβου, μπλε χρώματος, που φέρει το εθνόσημο και αναγράφει: «Υπουργείο Ανάπτυξης – Δ/νση Μετρολογίας – Αρχικός Έλεγχος». Εάν το όργανο δεν φέρει το παραπάνω σήμα ενδεχομένως η επαλήθευση να έχει γίνει από κάποιο άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος και έχει εκδώσει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, αλλά δεν έχει την υποχρέωση τοποθέτησης κάποιου αντίστοιχου σήματος. Αν δεν υπάρχει καθόλου Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, τότε σημαίνει ότι δεν έχει διενεργηθεί Επαλήθευση πριν την πρώτη χρήση, οπότε και επιλέγω κάποιο άλλο ζυγιστικό που να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά/Δηλώσεις.

6. Κι αν οι σημάνσεις δεν είναι όπως περιγράφονται παραπάνω;

Τότε επιλέγω ένα άλλο όργανο που οι σημάνσεις του να συμμορφώνονται με τα παραπάνω, άλλως σε ενδεχόμενο έλεγχο, από τις υπηρεσίες ελέγχου, θα σημειωθεί η σχετική παράβαση και θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα.

7. Αντί για «πράσινο Μ» το όργανο φέρει «κόκκινο Μ». Είναι το ίδιο;

Όχι, το όργανο αυτό δεν είναι κατάλληλο για εμπορικές συναλλαγές, αλλά προορίζεται αποκλειστικά για ιδία, οικιακή ή εργαστηριακή χρήση, διότι απαγορεύεται η χρήση των ζυγών με «κόκκινο Μ» για εμπορικές συναλλαγές. Ένα τέτοιο όργανο μπορεί να χρησιμοποιείται π.χ. στο εργαστήριο παραγωγής ειδών αρτοποιείου, για τον υπολογισμό του βάρους των υλικών για την παρασκευή των αρτοσκευασμάτων, αλλά όχι για τη λιανική πώληση των αρτοσκευασμάτων στο κατάστημα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ζυγοί με «κόκκινο Μ» για εμπορικές συναλλαγές επιβάλλονται στους χρήστες οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα.

8. Σε ποιους ελέγχους υποβάλλονται οι ζυγοί και πότε;

Εκτός από την Επαλήθευση, προ της πρώτης χρήσης τους, για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας τους, που γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή, τα ζυγιστικά όργανα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές υπόκεινται μία φορά κάθε χρόνο σε «Περιοδικό Έλεγχο» από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, επικολλάται το σχετικό σήμα, που φέρει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους ελέγχου και εισπράττονται τέλη Περιοδικού Ελέγχου, τα οποία βαρύνουν το χρήστη. Υπ. Ανάπτυξης – Γεν. Γραμ. Εμπορίου – Δ/νση Μετρολογίας – Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 4 Εκτός από τον Περιοδικό Έλεγχο διενεργούνται και Έκτακτοι έλεγχοι, τόσο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου όσο και από τη Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τους οποίους όμως δεν καταβάλλονται τέλη.

9. Πού πρέπει τοποθετούνται οι ζυγοί που χρησιμοποιούνται για απευθείας πώληση στο κοινό;

Οι ζυγοί που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση τροφίμων ή άλλων αγαθών, πρέπει να τοποθετούνται από τους πωλητές σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή με την ένδειξη του βάρους. Στην περίπτωση ζυγών με ένδειξη τιμής, ο αγοραστής πρέπει να έχει, εκτός του βάρους και οπτική επαφή με την τιμή ανά kg και τη συνολική τιμή του ζυγιζόμενου προϊόντος. Στους ζυγούς με τους οποίους υπολογίζεται η τιμή του ζυγιζόμενου προϊόντος, οι ενδείξεις βάρους και πληρωτέου ποσού πρέπει να εμφανίζονται για αρκετό χρόνο ώστε να είναι δυνατό να τις διαβάσει ο πελάτης σωστά. Μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης από τους χρήστες επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα.

10. Τί συμβαίνει με τους «παλαιούς» ζυγούς;

Ζυγοί, που η κυκλοφορία τους εγκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης πριν το 1993, θεωρούνται «παλαιοί» και απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά, προς πώληση. Τα εν λόγω ζυγιστικά όργανα που είναι ήδη σε χρήση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των κατά νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος.

11.Ποια είναι τα κατά νόμο προβλεπόμενα όρια σφάλματος ενός ζυγού, που χρησιμοποιείται για εμπορικές συναλλαγές; 

Τα κατά το νόμο προβλεπόμενα όρια σφάλματος των ζυγών περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Φ2-376/1993 (ΦΕΚ 284/Β/1993) Παράρτημα 1, και για ζυγούς της συνήθους κατηγορίας III, που είναι και η συνηθέστερη κατηγορία ζυγών για εμπορική χρήση, τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κατά την χρήση, ανά περιοχή ζύγισης του ζυγού, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (m) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΦΑΛΜΑ 0 < m ≤ 500 e ± 1 e 500 e < m ≤ 2000 e ± 2 e 2000 e < m ≤ 10000 e ± 3 e Όπου m είναι το ζυγιζόμενο φορτίο και e η υποδιαίρεση του ζυγού. Υπ. Ανάπτυξης – Γεν. Γραμ. Εμπορίου – Δ/νση Μετρολογίας – Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 5 Παράδειγμα: Έστω ζυγός δυναμικότητας Max=30 kg και υποδιαίρεσης e=10 g. Ορίζουμε πρώτα τις περιοχές ζύγισης: 500 e=500 x 10=5.000 g=5 kg, 2000 e=2000 x 10=20.000 g=20 kg, 10000 e=100.000 g= 100 kg (επειδή ο ζυγός έχει μέγιστη δυναμικότητα 30 kg, η τρίτη περιοχή ζύγισης εκτίνεται μέχρι τα 30 kg). Μετά υπολογίζουμε τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα, σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα: ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (m) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΦΑΛΜΑ 0 < m ≤ 5 kg ± 10 g 5 kg < m ≤ 20 kg ± 20 g 20 kg < m ≤ 30 kg (Max) ± 30 g

12.Πώς εξασφαλίζω ότι ο ζυγός που θα αγοράσω λειτουργεί εντός των νομίμων ορίων σφάλματος;

Πριν αγοράσω τον ζυγό, βεβαιώνομαι ότι συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το οποίο και εξασφαλίζει ότι ο ζυγός έχει υποστεί επαλήθευση. Κατά την χρήση ελέγχω σε τακτά χρονικά διαστήματα την λειτουργία του ζυγού εντός των κατά νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος, που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως εξής: i. Χρησιμοποιώντας πρότυπα βάρη που διατίθενται συνήθως στα ίδια σημεία πώλησης με τους ζυγούς. ii. Αντί του πρότυπου βάρους, χωρίς όμως την απαιτούμενη ακρίβεια, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κάποιο «γνωστό» βάρος, όπως προσυσκευασμένο προϊόν, που αναγράφει το ονομαστικό βάρος του καθαρού περιεχομένου του επί της συσκευασίας του. iii. Εναλλακτικά, μπορεί να συγκρίνει κανείς τα αποτελέσματα ζύγισης με άλλο ζυγό, για τον οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί εντός των κατά νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος. iv. Τέλος, μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε διαπιστευμένα εργαστήρια για τη διενέργεια «διακρίβωσης» του ζυγιστικού οργάνου. Με τη «διακρίβωση» ελέγχονται διάφοροι παράμετροι όπως γραμμικότητα, επαναληπτικότητα και εκκεντρότητα και εκδίδεται Πιστοποιητικό διακρίβωσης.